Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato maximálně 16 dětí.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. Prostřednictvím kontaktů, které v ní uvedete, se  vámi spojíme a domluvíme na dalším postupu.

Předběžná přihláška - zápis do 1. třídy

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit dopoledního programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci, se stávajícími žáky i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná.  V rámci tohoto rozhovoru je možné posoudit splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

3. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 10. dubna závaznou přihlášku. Tu od nás dostanete na základě vyplněné předběžné přihlášky při osobní schůzce, nebo ji doručíme e-mailem s instrukcemi pro její odevzdání.

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 8. dubna 2024 od 8:00 do 15:00
 • 9. dubna 2024 od 8:00 do 15:00

Přihlášku doručte

 1. osobně, na adresu Ovčárecká 312, Kolín 
 2. poštou, na adresu Ovčárecká 312, Kolín
 3. zaslanou na datovou schránku (g2gsrav)
 4. nascanovanou a poslanou e-mailem (kolin@scioskola.cz) s pozdějším doručením poštou nebo osobně

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než je kapacita ročníku, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto, 
 2. dítě má sourozence nebo rodiče na stejné ScioŠkole,
 3. dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 4. dle losu.

6. Nástup do školy

Pokud vše klapne, v září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 5. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky na čísle 771 276 034 nebo emailem na adresu kolin@scioskola.cz, doporučujeme tak učinit nejpozději do 8. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. Víte-li již nyní, že budete žádat o odklad, žádáme Vás o jeho vyřízení ve své spádové škole.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.